Beursreglement

Beursreglement

Volgende beursdata:


6 oktober 2024

30 maart 2025

Algemene regels koopwaren


Op de Militaria Beurs van Keep Them Rolling is het alleen toegestaan om militaria aan te bieden, die niet in strijd is met de Nederlandse wetgeving. Zo mogen handelaren te koop aanbieden: legervoertuigen, voertuigonderdelen, militaire (repro-)kleding, uitrustingstukken, gebruiksvoorwerpen, helmen, insignes, medailles, gereedschap en andere hulpmiddelen voor de restauratie van legervoertuigen, vintage (repro-)burgerkleding uit de periode 1940-1945, historische boeken en DVD's en overige aan WO-2 verwante zaken.

Alle niet ter zake doende antiquiteiten en grootmoedersspullen zijn niet toegestaan.


Waarschuwing: Het is ten strengste verboden om wapens of replica's, onderdelen van wapens, blanke wapens en munitie voor verkoop aan te bieden op de Militaria Beurs van Keep Them Rolling.

Het is overeenkomstig de Nederlandse wetgeving verboden, elk voorwerp dat aanleiding kan geven tot rassenpolitiek of vreemdelingenhaat tentoon te stellen, te verkopen of te ruilen, waaronder alle Nazi-memorabilia.


Inschrijving als handelaar


Tot één (1) week voor aanvang van de beurs is het mogelijk om één of meer locaties/kramen te reserveren via de website www.ktrbeurs.nl of via direct contact met de beurscommissie.

Deelname aan de Militaria Beurs is pas definitief na ontvangst van het inschrijfformulier en na ontvangst van de betaling op Rabobank op IBAN NL02RABO0351323155 en BIC RABONL2U ten name van Keep Them Rolling onder vermelding van uw (bedrijfs)naam en KTR Beurs met beursdatum.


De beurscommissie wijst de locaties van handelaren toe volgens beschikbaarheid en zal bij toewijzing zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen van een handelaar.

De beurscommissie heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, de door een handelaar gereserveerde locatie, niet of ten dele toe te wijzen.


Let op: elke verkoopactiviteit buiten de Militaria Beurs van Keep Them Rolling in de Evenementenhal Gorinchem is verboden.


Alle handelaren zijn verplicht zich te verzekeren voor hun burgerlijke aansprakelijkheid voor deelname aan beurzen (kofferbakverkopers hebben genoeg aan hun WA-verzekering Particulieren; bedrijven moeten een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven hebben).


Toegangsbewijzen


Als handelaar ontvangt u voor de eerste locatie en/of marktkraam twee polsbandjes, één voor u en één voor uw medewerker. Voor elke volgende locatie/marktkraam ontvangt u een extra polsbandje, met een maximum van vijf polsbandjes. Overige medewerkers worden gezien als bezoeker en moeten een entreekaart kopen.

Het gebruik van de toiletten is gratis.


Inrichten van de verkoopplaats


De nummers op de marktkraam of op de grond geven de plaats aan van de locaties van handelaren aan de hand van toegewezen locatienummers. Gelieve er op toe te zien, dat u uw stand niet opbouwt op een andere plaats dan die u werd toegewezen, of buiten de aanduidingen op de grond.


Vrachtwagens en/of aanhangers als verkooppunt moeten op de speciale opbouwdag tussen 8.00 en 12.00 uur op de toegewezen plek gezet worden.

Handelaren kunnen op de speciale opbouwdag van 12.00 uur tot 16:00 uur koopwaren met de auto naar hun stand brengen en hun stand inrichten (auto's binnen alleen op de opbouwdag!).

De opbouwdag wordt tijdig op de website www.ktrbeurs.nl gecommuniceerd.


Op de beursdag zelf is de hal open voor handelaren van 07:00 uur tot 09:00 uur om koopwaren naar de stand te brengen. We verwachten dat alle stands ingericht zijn om 09.00 uur. De laaddeuren gaan om 09.00 uur dicht.

LET OP: Op de beursdag zelf zijn motorvoertuigen in de hal niet toegestaan!

Neem daarom een steekwegen o.i.d mee om koopwaren te vervoeren.


Handelaren mogen niets bevestigen aan de muren, vloeren of plafonds van de hallen zonder de schriftelijke toestemming van de organisatie. Elke schade of kosten van verwijdering zal in rekening worden gebracht aan de handelaar.


Parkeren voertuigen handelaren


Voertuigen, vrachtwagens en aanhangers van handelaren moeten achter de hal geparkeerd worden. Volg de aanwijzingen hierover op van de organisatie (herkenbaar aan gele hesjes).

Betaald parkeren.LET OP: Het is niet toegestaan om op het beursterrein te overnachten.

 

Opruimen


Omdat de beurs voor de bezoekers is opengesteld van 09:00 uur tot 15:00 uur, mogen handelaren hun verkooplocatie pas opruimen en verlaten ná 15.00 uur.

De standhouder verbindt zich om na afloop van de beurs geen gehuurd materiaal mee te nemen. Verdwenen materiaal zal tegen de aankoopprijs aan de standhouder gefactureerd worden.

Alle handelaren moeten op de beursdag de hal verlaten hebben om 18.00 uur.

 

Vuilnis


Alle handelaren moeten hun marktkraam en/of locatie netjes en opgeruimd achterlaten aan het eind van de Militaria Beurs. Wij verwachten als organisatie, dat u al het afval en andere rommel na afloop zelf meeneemt.

Voor het achterlaten van groot/grof vuil wordt € 10,00 per kilo in rekening gebracht.

 

Roken


In alle ruimtes van de Evenementenhal Gorinchem mag niet gerookt worden.

 

Huisdieren


LET OP: Huisdieren zijn niet toegestaan in de Evenementenhal Gorinchem, waar de Militaria Beurs van Keep Them Rolling wordt gehouden.


Overtreding van beursreglement


Alle handelaren zijn gehouden aan dit beursreglement. Zij zullen de aanwijzingen, voortspruitend uit situaties van overmacht, van de organisatie (herkenbaar aan de gele hesjes), van het personeel van de Evenementenhal Gorinchem en wettelijke gezagsdragers (politie, brandweer) zonder meer opvolgen. Bij eventuele geschillen zal de deelnemer zich neerleggen bij de beslissing van de organisatie.

Het niet naleven van het beursreglement kan ogenblikkelijke schorsing en verwijdering zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg hebben. Bij discussie is het beursreglement in de Nederlandse taal van toepassing.

Bij overtreding van de Nederlandse wetgeving wat betreft (replica-)wapens en/of Nazi-memorabilia is de beurscommissie verplicht de politie te informeren.


Aansprakelijkheid


Mocht ingeval van overmacht het houden van de Militaria Beurs van Keep Them Rolling onmogelijk zijn, dan kunnen de ingeschreven handelaren in geen geval aanspraak maken op enige schadevergoeding.


De Beurscommissie en het bestuur van de vereniging Keep Them Rolling kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan, diefstal, verdwijning of enigerlei schade aan eigendommen van derden, noch voor ongevallen of voor persoonlijk letsel, opgelopen tijdens de Militaria Beurs van Keep Them Rolling.


Elke schade, die door een handelaar of diens medewerker(s) wordt veroorzaakt, zal worden hersteld op diens kosten.

 

IN ALLE GEVALLEN, WAARIN HET BEURSREGLEMENT NIET VOORZIET,  BESLIST DE BEURSCOMMISSIE.


Beursreglement versie 1.5-  03 oktober 2019